06-15656474 info@klusbedrijfvanderlinden.nl

Algemene voorwaarden

1.1

De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een afsluitbare kraan met schroef-koppeling van 1/2” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter beschikking stellen van kosteloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zullen gespecificeerd worden gefactureerd. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle Arbo-eisen t.a.v. bijvoorbeeld bouwliften, veiligheidseisen, steigers, e.d.

1.2

Het boorbedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het afboren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakkingen van constructies.

1.3

Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever verzorgd en is voor zijn verantwoording.
1.4
Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de opdrachtgever.

1.5

De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie bij de productie optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.6

De verwerkingskosten van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
1.7
Opruimen van boorkernen op de verdieping met lift in de container van opdrachtgever. Als er geen lift aanwezig is wordt het verzameld bij de trap. Boorkernen in kruipruimten opruimen op regiebasis. Boorkernen zwaarder dan 25 kg worden opgeruimd op regiebasis.

1.8

Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlocatie niet in verhouding staan tot de productie, dan wel als de haalbare productie ernstig wordt vertraagd worden de werkzaamheden op regiebasis berekend.
1.9

De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij projecten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken.Als de betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt, is het boorbedrjf gerechtigd om op basis van werkrapporten van haar medewerkers te factureren.

Algemene Voorwaarden: condities

2.1

Prijzen gelden voor een werkgebied in een straal van 100 km van onze vestiging. Voor werkzaamheden buiten dit gebied is de meerprijs op aanvraag.
2.2
Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen.

2.3

Bij een afmelding na 15.00 uur van ingeplande werkzaamheden, betrekking hebbende op de eerstvolgende werkdag, geldt een verletverrekening naar rato opdracht/inzet van het minimumtarief per man.
2.4

Betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.

2.5

Vermelde prijzen zijn exclusief btw a 21%

Algemene Voorwaarden: afwijkende werkomstandigheden

Afwijkende werkomstandigheden:
1. Als het standaardmateriaal moet worden aangepast.
2. Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd.
3. Een hoogwerker of hang bak moet worden gebruikt.
4. Boren of zagen in kruipruimten conform ARBO-regelgeving, uitvoering met twee man.
5. Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen, ziekenhuizen, terreinen met hoge veiligheidseisen, tussen leidingen en verlaagde plafonds, etc.
6. Omstandigheden zoals het ontbreken van een lift, of het niet gebruik kunnen maken van transport middelen als een kruiwagen en/of alle andere omstandigheden die een normale horizontale en verticale verplaatsing van mens en machine niet mogelijk maken.
7. Steigerwerk.
8. Aftekenen van boor- en zaagwerk.
9. Alles wat niet in de condities op voorgaande bladzijde staat omschreven.
Manuur inclusief handgereedschap/auto wordt (bijvoorbeeld) berekend, mits voldoende productie, bij:
1. Alle andere voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om een goede productie te bewerkstelligen.
2. Graafwerk.
3. Afplakken bij schoonwerk.
4. Stempelen bij schoonwerk.
5. KAM-zaken / V&G plannen / TRA’s en specifieke aanmeldprocedures.
Project specifieke cursussen worden doorberekend.